Disclaimer

Algemeen

Voorwaarden die van toepassing zijn op deze website www.mrskli.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich bekend te zijn en akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij/zij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De informatie op de website kan zonder voorafgaande toestemming of aankondiging gewijzigd worden. Hoewel mr Li en de houder van deze website zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Mr Li en de houder van deze website garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Mr Li en de houder van deze website wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van en verwijzing naar derden

Wanneer mr Li en de houder van deze website links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door hen worden aanbevolen en of dat zij de daarin verwoorde informatie steunen. Mr Li en de houder van deze website aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door mr Li en de houder van deze website niet nader onderzocht, noch beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Intellectuele eigendomsrechten

Mr Li en de houder van deze website behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mr Li en of de houder van deze website of de toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Mr Li en de houder van deze website behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande toestemming of hiervan nadere aankondiging te doen.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.